یک فعال رسانه ای از سانسور دویچه وله (بخش فارسی رادیو آلمان) علیه امیرکبیر صدراعظم تحول آفرین اسبق ایران انتقاد کرد.

محسن حیدری، فعال رسانه ای در انتقاد از سانسور دویچه وله (بخش فارسی رادیو آلمان) علیه امیرکبیر، با هشتک انتخابات1400 نوشت: «دویچه وله هول شد و القاب نظامی امیربکیر را پاک کرد. بخش حذف شده در خبر دویچه وله این است: «3 لقب قبلی او، یعنی مستوفی نظام، وزیر نظام و امیر نظام، نشان می دهد کارنامه او در بخش نیروهای مسلح بوده». مشکل رسانه های بیگانه چیست؟ چرا سوابق نظامی امیرکبیر را سانسور می کنند؟» 
دویچه وله هول شد، القاب نظامی امیرکبیر را پاک کرد
حیدری در توئیت دیگری نوشت: «سانسور رسانه های بیگانه علیه امیرکبیر، جالب است. غربیها از امیرکبیر زنده می ترسیدند، تخریب و دسیسه چینی برای قتلش نمودند. بعد از مرگش از مکتب مدیریت مردمی و تحول آفرین او می ترسند. میخواهند مانع از شناخت واقعی جوانها نسبت به سوابق امیرنظام یا امیرکبیر شوند».